Головне меню
Нормативна база
Ключові слова:

Номер:

Тип документа:

Видавник:

Актуальні новини
Правила благоустрою
ОСББ
Децентралізація
Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Міжмуніципальний проект
Офіційні сайти
Секретар Виконавчого комітету

 

КОСЕНКО Леся Вікторівна

 

Затверджена на посаді рішенням Тульчинської міської ради 7 - ого скликання від 11.12.2015р №09

 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ

Про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

За 2015рік

 

Розділ І. Загальні відомості

 

1.Косенко Леся Вікторівна

 

   3031612304

 

 

 

(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер

паспорта

 

громадянина України-декларанта)

 

2.Місце проживання 23600 , Вінницька область, Тульчинський район, м. Тульчин

 

вул. Успенська, б.17. кв.4

 

(поштовий індекс, область район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири

декларанта)

 

3.Секретар виконавчого комітету Тульчинської міської ради

 

 

 

 

 

4.Члени сім’ї декларанта:

Ступінь зв’язку

Прізвище,ініціали

Реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта

громадянина України

чоловік

Косенко О.Ю.

2925613213

мати

Ковальчук Г.П.

2168519903

син

Косенко К.О.

1-АМ № 031313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Відомості про доходи

 

 

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

 

 

 

 

 

Перелік доходів

сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта

членів сім’ї

5.Загальна сума сукупного доходу, гривні у т.ч.

33069

114149

6.Заробітна плата, інші виплати та винагороди,

нараховані (виплачені) декларанту відповідно

до умов трудового або цивільно-правового договору

(крім виплат, зазначених у позиціях,7,8

 

28558

 

98090

7.Дохід від викладацької, наукової і творчої

діяльності, медичної практики, інструкторської та

суддівської практики із спорту

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)

8. авторська винагорода, інші

доходи від реалізації майнових прав

інтелектуальної власності

 

 

9. дивіденди, проценти

-

-

10.матеріальна допомога

-

-

11.дарунки, призи, виграші

-

-

12.допомога по безробіттю

-

                    -

13.аліменти

-

                    -

14.спадщина

-

                    -

15.страхові виплати, страхові відшкодування,

викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені

декларанту за договором страхування

недержавного пенсійного забезпечен

ня та пенсійного вкладу

 

-

 

-

16.дохід від відчуження рухомого

та нерухомого майна

-

-

17.дохід від провадження підприємницької та

незалежної професійної діяльності

-

-

18.дохід від відчуження цінних паперів та

корпоративних прав

-

-

19.дохід від передачі в оренду (строкове володіння

та/або користування) майна

-

 

      -

20.інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-19)

 

 

4511

 

      16059

 

Б.Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

 

 

назва країни

розмір доходу

в іноземній валюті

перерахованого у гривні

21.

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта

 

 

Розмір доходу

 

 в іноземній валюті

перерахованого у гривні

22.

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

Перелік об’єктів

 

Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса)

Загальна площа

(кв.м)

Сума витрат (грн) на

придбання у

власність

оренду чи на

інше право

користува

ня

23.Земельні ділянки

-

 

-

 

-

 

-

24.Житлові будинки

 

 

 

 

-

 

-

-

 

 

 

 

25.Квартири

 

 

 

 

-

-

-

-

 

 

 

 

26.Садовий (дачний)

будинок

 

 

 

 

-

-

-

-

 

 

 

 

27.Гаражі

 

 

 

 

-

-

-

-

 

 

 

 

28.Інше нерухоме

майно

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів

                                                            сім’ї декларанта

Перелік об’єктів

Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса)

 

Загальна площа (кв.м)

29.Земельні ділянки

Україна, Вінницька

-

обл.,Тульчинський р-н

 

с. Кленове

 

30.Житлові будинки

Тульчинський р-н

-

с. Кленове,

 

Вул. Матросова,7

 

31.Квартири

Україна, Вінницька обл.

-

м. Тульчин

 

Вул. Успенська, б 17

кв.4

-

32.Садовий (дачний)

будинок

-

-

 

 

 

33.Гаражі

-

-

 

 

 

 

34.Інше нерухоме

майно

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІV.Відомості про транспортні засоби

А.Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування

декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

 

Перелік транспортних

              засобів

Марка/модель (об’єм

циліндрів двигуна,куб.см.

потужність двигуна кВт, довжина, см)

Рік випуску

Сума витрат (грн) на

 

 

 

придбання у

власність

оренду чи на

інше право

користування

35.Автомобілі

легкові

ВАЗ  21013

1982

15000

-

1198 см 364 кВт  411,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.Автомобілі

вантажні

(спеціальні)

-

-

-

-

37.Водні засоби

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.Повітряні судна

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

39.Інші засоби

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві

                                         користування членів сім’ї декларанта

 

Перелік транспортних

засобів

Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб.см.

потужність двигуна,кВт, довжина,см)

Рік випуску

40.Автомобілі легкові

ЗАЗ Ланос

2011

1498 см 3  63 кВТ 423,7 м

 

 

 

 

 

41.Автомобілі

вантажні (спеціальні)

-

-

 

 

 

 

 

 

42.Водні засоби

-

-

 

 

 

 

 

 

43.Повітряні судна

-

-

 

 

 

 

 

 

44.Інші засоби

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ VВідомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

 

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта

витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік

Усього

у тому числі за кордоном

45.Сума коштів на рахунках у

банках ті інших фінансових

установах, у т.ч.:

-

-

46.вкладених у звітному році

-

-

47.Номінальна вартість цінних паперів, у т.ч.:

48.придбаних у звітному році

-

-

49.Розмір внесків до статутного

 (складеного)капіталу товариства

підприємства, організації,у т.ч.:

-

-

50.внесених у звітному році

-

-

Б.Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї

декларанта (грн)

Перелік

усього

у тому числі за кордоном

51.Сума коштів на рахунках у

банках та інших фінансових установах

-

-

52.Номінальна вартість цінних

паперів

-

-

53.Розмір внесків до статутного

(складеного) капіталу товариства,

підприємства, організації

-

-

 

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік фінансових зобов’язань

Усього

у тому числі за кордоном

54.добровільне страхування

-

 

55.Недержавне пенсійне забезпечення

-

-

56.Утримання зазначеного у роз

ділах ІІІ-Vмайна

 

 

    -

-

57.Погашення основної суми позики

кредиту

 

 

7366

 

    -

58.Погашення суми процентів за

позикою (кредитом)

 

 

 

3214

 

    -

59.Інші не зазначені у розділах ІІІ-Vвитрати

-

-

БФінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)

Перелік фінансових зобов’язань

Усього

у тому числі за кордоном

60.Добровільне страхування

-

 

61.Недержавне пенсійне

зебезпечення

-

-

62.Утримання зазначеного у роз

ділах ІІІ-Vмайна

-

-

63.Погашення основної суми процентів за позикою (кредитом)

13426

-

64.Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

8312

-

 

 

 

 

 

 

Засвідчую правильність зазначених у цій Декларації відомостей

 

__________________                           30. 03.2016р.

              підпис

 

 

Громадянка України. Народилася 1 січня 1983 року в смт. Шпиків, Тульчинського району. В 1989 році була прийнята до Тульчинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, яку закінчила у 1997 році, здобувши неповну середню освіту.

 

З вересня 1997 року по червень 2000 року навчалась у Тульчинському ПТУ №41, де здобула повну середню освіту та спеціальність "бухгалтер сільськогосподарського виробництва".

 

  • З липня 2000 року по квітень 2001 року працювала у Тульчинській школі-інтернат на посаді коменданта.
  • У квітні 2001 року прийнята на посаду уборщик залу в АСК "Укррічфлот" на т/х "Т.Г.Шевченко".

 

У 2002 році вступила до "Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", в якому здобула спеціальність "Програмне забезпечення автоматизованих систем" (заочне відділення).

  • В жовтні 2003 року прийнята на посаду оператора обчислювальної техніки  у ВАТ "Тульчинський хлібокомбінат".

 

У 2004 році одружилася, 2006 року народила сина.

  • З травня 2008 року по вересень 2015 року працювала на посадах спеціаліста І категорії-економіста та провідного спеціаліста- економіста в Управлінні статистики у Тульчинському районі ГУС у Вінницькій області.

 

З вересня 2013 року по липень 2015р. навчалась у Львівському регіональному інституті управління Національної академії державного управління при Президентові України, де здобула спеціальність "Державна служба".

 

  • З вересня 2015 року по грудень 2015 працювала у відділі державної виконавчої служби Тульчинського РУЮ.

 

Одружена.

Син 2006 р.н.

 

 
 
 

Пошук по сайту
 
Прогноз погоди в Тульчині
Група
Канал
Європейська ініціатива
Асоціація міст України
Веб-ресурси Тульчина
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 241
візитів сьогодні: 26
візитів всього: 185078