Головне меню
Нормативна база
Ключові слова:

Номер:

Тип документа:

Видавник:

Актуальні новини
Правила благоустрою
ОСББ
Децентралізація
Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Міжмуніципальний проект
Офіційні сайти
РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНИ І ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 3.1
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ОРГАНІВ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ


 

Стаття 3.1.1

Система органів та посадових осіб міського самоврядування включає:

- представницький орган міського самоврядування;

- міську раду;

- голову міста;

- виконавчі органи міського самоврядування;

- виконавчий комітет, відділи та управління.

 

Стаття 3.1.2

Міський голова, міська рада та її виконавчий комітет здійснюють свою діяльність щодо реалізацій функцій міського самоврядування за дорученням міської громади, від її імені та в її інтересах. Виконавчий комітет міської ради здійснює надані йому законодавством окремі повноваження органів виконавчої влади.

Стаття 3.1.3

Діяльність органів міського самоврядування базується на засадах законності, гласності, підконтрольності, підзвітності перед міською громадою, розмежування повноважень представницької та виконавчої гілок міської влади, забезпечення повноти здійснення функцій міського самоврядування та пріоритету інтересів жителів міста при їх здійсненні.

Розподіл повноважень між органами і посадовими особами міського самоврядування здійснюється згідно законодавства і цього Статуту. Повноваження, які можуть передаватися та порядок їх передачі визначаються законом.

 


Глава 3.2.
МІСЬКА  РАДА


 

Стаття 3.2.1

Міська рада з представницьким органом міського самоврядування є єдиним органом представницької влади міської громади.

 

Стаття 3.2.2

Міська рада формується шляхом вільних виборів, які проводиться на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Порядок призначення, організація і проведення виборів депутатів міської ради визначається Конституцією і Законами України та цим Статутом.

 

Стаття 3.2.3

Загальний склад міської ради встановлюється в межах, визначених законодавством, рішенням міської ради, яке приймається перед кожними черговими виборами депутатів міської ради. Крім депутатів, до складу міської ради входить за посадою міський голова.

 

Стаття 3.2.4

Депутат міської ради – особа, яка шляхом вільних виборів наділяється міською громадою повноваженнями представляти інтереси своїх виборців та здійснювати функції міського самоврядування, віднесені законодавством до відання міської ради. Депутат міської ради здійснює свої повноваження, як правило, на громадських засадах. Міська рада може приймати рішення щодо оплати роботи окремих депутатів, які займають в раді виборні посади на постійній основі. Грошова винагорода депутатів, які працюють в міській раді на постійній основі, виплачується з міського бюджету в розмірах, визначених рішенням ради.Депутат міської ради не може мати іншого представницького мандату та займати виборні посади в системі міського самоврядування.Повноваження депутатів міської ради припиняються одночасно із припиненням повноважень міської ради у випадках та порядку, передбачених законодавством.

Повноваження депутат міської ради за рішенням ради припиняються достроково в разі:- складення повноважень за особистою заявою;- виїзду на постійне місце проживання за межі території ради;- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього.

 

Стаття 3.2.5

Строк повноважень міської ради – чотири роки. Міська рада є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від встановленого радою складу.

Повноваження міської ради починаються з моменту офіційного повідомлення міською виборчою комісією про обрання необхідної кількості депутатів.

Повноваження міської ради припиняється в день офіційного оголошення міською територіальною виборчою комісією про обрання міської ради нового скликання. Підстави і порядок дострокового припинення повноважень міської ради визначаються законодавством.

 

Стаття 3.2.6

Основною організаційною формою роботи міської ради є її сесія. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних та інших комісій.

Сесія міської ради є правомочною , якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Порядок скликання чергових та позачергових сесій міської ради визначається законодавством.

На сесіях міська рада розглядає найважливіші питання, віднесені до відання міського самоврядування, за виключенням питань, які у відповідності із принципом розподілу влад віднесені до відання міського голови і виконавчих органів міської ради.

Пропозиції до порядку денного сесії міської ради можуть вноситися міським головою, депутатами міської ради, постійними комісіями міської ради, виконавчим комітетом міської ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної, обласної ради або загальними зборами громадян за місцем проживання.

Порядок підготовки і розгляд на сесіях  міської ради питань порядку денного, а також розгляд її пленарних засідань визначаються регламентом міської ради. Сесії міської ради проводяться гласно і носять відкритий характер.

На сесії мають право бути присутні жителі міста, представники, засобів масової інформації, політичних партій і громадських організацій. Міська рада має право, у разі необхідності, прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Рішення міської ради приймаються відкритим або таємним голосуванням. Порядок і процедура прийняття рішень міською радою визначаються її регламентом. Прийняті на сесії рішення міської ради підписуються міським головою.

Рішення міської ради нормативно-правового характеру підлягають офіційному оприлюдненню в 10-денний строк, з моменту прийняття і набувають чинності з дня оприлюднення, якщо міською радою не встановлений більш пізній строк введення цих рішень в дію.

 


Глава 3.3.

ПОСТІЙНІ  КОМІСІЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ


 

Стаття 3.3.1

Постійні комісії міської ради є постійно діючими органами, які обираються з числа депутатів ради на строк повноважень для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, віднесених до відання ради та здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчих органів. До складу постійної комісії входять її голова, члени комісії та секретар. Перелік постійних комісій та їх персональний склад визначаються новообраною міською радою на першій сесії. Постійні комісії за дорученням міської ради, або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються до обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань.

Постійні комісії за дорученням міської ради, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету органів, підприємств, організацій  і установ комунальної власності, подають за результатам перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках на – розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ і організацій, зазначених у частині шостій цієї статті, необхідні матеріали і документи (крім документів, порядок ознайомлення з якими регламентується законодавством).

Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинами з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, організаціями, установами а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. В разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

Засідання постійної  комісії скликається в міру необхідності і воно є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина від загального складу комісії.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами підприємств, установ і організацій, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжити заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ним строк.

Постійна комісія для розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі  комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів,  питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також  за дорученням ради, її голови, секретаря ради розглядатися комісіями на спільних засіданнях.

Постійні комісії є підзвітними та відповідальними перед міською радою.

Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом міської ради та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

З метою підготовки і попереднього розгляду окремих питань, які мають важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку міста, міська рада утворює тимчасові комісії, які здійснюють повноваження, передбачені цим Статутом для постійних комісій.

 

Стаття 3.3.2

Депутати міської ради можуть об’єднуватися у депутатські групи, фракції, клуби та інші добровільні депутатські об’єднання, які утворюються на постійній чи тимчасовій основі.

 

   Порядок  утворення та реєстрації депутатських об’єднань, їх повноваження визначаються регламентом міської ради.

 

Стаття 3.3.3

Посадовою особою міської ради, яка відповідає за організацію її роботи, є секретар ради.

 

Секретар ради обирається міською радою за пропозицією міського голови з числа її депутатів на строк повноважень ради таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

 

Секретар ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, займатися підприємницькою діяльністю.

 


Глава 3.4
МІСЬКИЙ ГОЛОВ А


 

Стаття 3.4.1

 

Міський голова є головною посадовою особою міської громади.

 

Міський голова за посадою очолює виконавчий комітет міської ради та головує на засіданнях міської ради.

 

Міський голова обирається жителями міста, які мають право голосу, строком на чотири роки шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.

 

Міським головою може бути обраний будь-який житель міста, який має право голосу. Порядок обрання міського голови визначається законодавством.

 

Стаття 3.4.2

Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні рішення про його обрання і закінчується в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи.

 

Міський голова складає на пленарному засіданні

 

Рішення про проведення міського референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови приймається міською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини жителів міста , що проживають на території міста і мають право голосу.

 

    Повноваження міського голови вважаються достроково припиненими у випадках:

 

-         його звернення з особистою заявою до міської ради про складання ним повноважень голови;

 

 

-         набрання законної сили обвинувальним вироком щодо голови;

-         визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

 

 

-         припинення його громадянства;

 

 

-         порушення ними вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законодавством;

 

 

-         його смерті;

 

     У разі дострокового припинення повноважень міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного голови його обов’язки з організації роботи міської ради здійснює за рішенням ради секретар ради, а з організації роботи виконавчого комітету ради – перший заступник міського голови з виконавчої роботи.

 

Стаття 3.4.3

Міський голова в межах своїх повноважень, видає розпорядження.

 

Стаття 3.4.4

На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів міської ради, передбачені законом про статус депутатів місцевих рад, якщо інше не встановлено законом.

 

Стаття 3.4.5

Міський голова має заступника з виконавчої роботи.

 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів призначається та звільняється з посади у порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Розподіл обов’язків заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів призначається та звільняється з посади у порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Розподіл обов’язків заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів здійснюється міським головою та виконавчим комітетом міської ради.

 


ГЛАВА 3.5
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ 
РАДИ


 

Стаття 3.5.1

Виконавчий комітет міської ради є виконавчим і розпорядчим органом міського самоврядування, який утворюється міською радою на строк її повноважень.

 

Очолює виконавчий комітет міський голова. У разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків організує роботу виконавчого комітету заступник міського голови з виконавчої роботи.

 

Виконавчий комітет є юридичною особою, має свою печатку та інші реквізити юридичної особи.

 

Стаття 3.5.2

Кількісний склад виконавчого комітету міської ради визначається міською радою, а персональний склад затверджується радою за пропозицією міського голови.

 

   До складу виконавчого комітету не можуть бути включені депутати міської ради, крім секретаря ради.

 

   Заступник міського голови з виконавчої роботи виконує свої обов’язки на постійній основі.

 

   Члени виконавчого комітету виконують свої обов’язки, як правило, на громадських засадах. За рішенням міської ради окремі члени виконавчого комітету можуть працювати на постійній основі.

 

Стаття 3.5.3

Повноваження виконавчого комітету визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

 

Стаття 3.5.4

Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним делегованих йому повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

 

Звітує про роботу виконавчого комітету міський голова.

 

Міська рада з власної ініціативи або з ініціативи жителів міста може прийняти рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету та про його розпуск. Ініціатива жителів міста про розпуск виконавчого комітету повинна бути підтримана не менш як десятою частиною жителів міста, які мають право голосу.

Підстави, на яких приймається рішення про розпуск виконавчого комітету, підлягають оприлюдненню в міських засобах масової інформації.

 

Стаття 3.5.5

Організаційною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, які правомочні за умови присутності більше половини загального складу виконавчого комітету.

 

  Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою, або його заступником в разі відсутності міського голови чи неможливості виконання ним своїх обов’язків в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

 

Стаття 3.5.6

Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення роботи виконавчого комітету здійснює його керуючий справами, який призначається на посаду у порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Стаття 3.5.7

Виконавчий комітет міської ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях більшістю голосів від його загального складу і підписуються міським головою.

 


 

<<< Розділ 2     Розділ 3     Розділ 4 >>>


Пошук по сайту
 
Прогноз погоди в Тульчині
Група
Канал
Європейська ініціатива
Асоціація міст України
Веб-ресурси Тульчина
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 166
візитів сьогодні: 63
візитів всього: 185025