Головне меню
Нормативна база
Ключові слова:

Номер:

Тип документа:

Видавник:

Актуальні новини
Правила благоустрою
ОСББ
Децентралізація
Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Міжмуніципальний проект
Офіційні сайти
Регламент виконавчого комітету Тульчинської міської ради 6-ого скликання

із змінами і доповненнями

(Додаток до рішення №12  2 сесії 6 скликання Тульчинської міської ради від 26.11.2010 року)


 

Зміст

1. Загальні положення

2. Планування роботи виконавчого комітету Тульчинської міської ради

З. Організація взаємодії виконкому Тульчинської міської ради з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

4. Про організацію роботи з документами та порядок їх проходження.

5. Організація контролю за виконанням прийнятих документів та доручень міського голови.

6. Порядок розгляду звернень і організації прийому громадян.

7. Організація роботи з кадрами.

8. Режим роботи виконавчого комітету Тульчинської міської ради.

9. Матеріально-технічне забезпечення діяльності виконкому міської ради.

 


 

1. Загальні положення

 

1.1. Даний Регламент є нормативним документом, який визначає організацію роботи апарату виконавчого комітету Тульчинської міської ради, встановлює порядок правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності виконавчого комітету ради, правила внутрішнього розпорядку роботи.

 

1.2. Затвердження, скасування Регламенту, внесення до нього змін і доповнень здійснюється за рішенням ради.

 

1.3. Дотримання Регламенту виконавчого комітету Тульчинської міської ради обов'язкове для органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, окремих громадян міста у частині, що їх стосується.

 

1.4. Регламент встановлює порядок роботи виконавчого комітету Тульчинської міської ради за такими напрямками:
- Планування роботи виконавчого комітету ради;
- Організація взаємодії з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування;
- Організація роботи з документами та порядок їх проходження;
- Організація контролю за виконанням прийнятих документів та доручень міського голови;
- Порядок розгляду звернень і організації прийому громадян;
- Режим роботи виконавчого комітету міської ради;
- Матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету міської ради;
- Організація роботи з кадрами.

 

перейти до змісту


 

2. Планування роботи виконавчого комітету Тульчинської міської ради

 

2.1. Виконавчий комітет Тульчинської міської ради здійснює свою діяльність на основі квартального планування.

 

2.2. Плани роботи виконкому міської ради формуються за пропозиціями Тульчинського міського голови, інших працівників апарату міської ради відповідно нормативних документів та законодавчих актів України.

 

2.3. Секретар виконавчого комітету ради на основі поданих пропозицій складає проект плану роботи, який затверджується на засіданні виконавчого комітету ради.

 

2.4. План роботи не пізніш, як у 3-денний термін після затвердження надсилається в оргвідділ Тульчинської райдержадміністрації та вивішується для ознайомлення та доведення до відома громадян на дошці оголошень міської ради.

 

2.5. Контроль та відповідальність за виконання плану роботи виконавчого комітету Тульчинської міської ради здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

 

перейти до змісту


 

З. Організація взаємодії виконкому Тульчинської міської ради з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

 

3.1 Загальні засади.

3.1.1. Взаємодія з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування здійснюється керівництвом виконавчого комітету Тульчинської міської ради. Порядок взаємодії визначається цим Регламентом.

3.1.2. Тульчинський міський голова координує взаємодію виконавчого комітету ради з органами виконавчої влади та органами місцевого само врядування.

 

3.2. Порядок внесення звернень органів місцевого самоврядування до центральних органів виконавчої влади, обласної та районної державних адміністрацій.

3.2.1. Внесення звернень органів місцевого самоврядування до центральних органів виконавчої влади, обласної та районної державних адміністрацій здійснюється у порядку визначеному
законодавством України.

3.2.2. Виконавчий комітет міської ради порушує питання перед обласною державною адміністрацією через районну державну адміністрацію, яка забезпечує розгляд порушених питань та вчасне вжиття заходів щодо їх ві рішення.

3.2.3. Відповідальність за якісний і вчасний розгляд звернень органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій до виконавчого комітету міської ради покладається на Тульчинського міського голову, працівників апарату виконкому, до компетенції яких належить вирішення порушених питань.

 

3.3. Порядок здійснення контролю за дотриманням органами місцевого самоврядування законності при виданні розпорядчих документів та виконання делегованих органами виконавчої влади повноважень.

3.3.1. У порядку здійснення контролю за дотриманням органами місцевого самоврядування законності при видані розпорядчих документів та виконання делегованих органами виконавчої влади повноважень, з метою забезпечення контролю за дотриманням законності при виданні розпорядчих документів, копії протоколів засідань виконавчого комітету Тульчинської міської ради надсилаються до Тульчинської районної державної адміністрації в 15-денний термін з дня засідання виконавчого комітету ради.

 

3.4. Порядок підготовки і проведення засідань, нарад та інших заходів.

3.4.1. Засідання, наради, семінари та інші заходи проводяться Тульчинським міським головою за участю працівників виконавчого комітету ради згідно плану.

3.4.2. Повідомлення та запрошення на заходи, що проводяться Тульчинським міським головою, реєстрація їх учасників здійснюється секретарем керівника.

 

перейти до змісту


 

4. Про організацію роботи з документами та порядок їх проходження

 

4.1. Загальні засади

4.1.1. Організація роботи з документами здійснюється згідно з Примірною Інструкцією з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади затвердженою постановою КМУ №1153 від 17.10.1997 року.

4.1.2. Відповідальність за стан роботи з документами покладається на Тульчинського міського голову.

4.1.3. Діловодство у виконкомі міської ради ведеться відповідно до номенклатури справ, яка вводиться в дію 1 січня щорічно.

4.1.4. Контроль за проходженням документів здійснюється по журналах, за заявами і скаргами громадян - по реєстраційно-контрольних картках, які оформляються інспектором по скаргах.

 

4.2. Приймання, реєстрація та проходження документів

4.2.1. Кореспонденція приймається і реєструється секретаріатом в день її надходження.

4.2.2. Документи Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, обласної, районної державної адміністрації та районної і обласної рад розглядаються Тульчинським міським головою, а за його відсутності - його заступником.

4.2.3. Документи подаються на розгляд Тульчинського міського голови в день їх надходження о 16 годині, або не пізніше 9 години ранку наступного дня.Термінові документи реєструються і передаються на розгляд негайно.

Подання документів на розгляд міського голови здійснюються секретарем керівника.

Передача документів виконавцям здійснюється під розписку у журналах обліку та на реєстраційно-обліковій картці (заяви та скарги).

4.2.4. Наслідки розгляду документів фіксуються в резолюціях, в яких зазначаються конкретні виконавці, зміст дій щодо виконання документа, строк виконання, особистий підпис керівника, дата.

Резолюція, як правило, робиться безпосередньо на документі, на вільному від тексту місці, але не на полі документа, призначеному для підшивки. Якщо документ підлягає поверненню, то резолюція пишеться на посадовому бланку.

4.2.5. Після виконання документів, їх оригінали повертаються секретарю керівника, де зберігаються впродовж поточного року.

 

4.3. Порядок підготовки, прийняття власних розпорядчих документів

4.3.1. Розпорядчі документи повинні мати заголовок, що коротко і точно відображають зміст, констатуючу і розпорядчу або лише розпорядчу частину, можуть мати додатки до основного документа.

Розпорядча частина викладається у вигляді пунктів, сформульованих в неозначеній формі, з єдиною нумерацією арабськими цифрами.

4.3.2. Проекти розпоряджень Тульчинського міського голови передбачають їх підписання міським головою за зразком (міський голова, місце для підпису, ініціали імені, прізвище).

4.3.3. Якщо до проекту розпорядчого документа додаються додатки, то це обумовлюється в основному документі. Якщо додатків кілька, то вони нумеруються за черговістю посилання на них. Якщо додаток один, товін не нумерується. Додатки мають назви, що відповідають зазначеним в основному документі. Якщо текст додатку має складну структуру, то він поділяється на розділи, підрозділи, пункти, підпункти і можуть мати нумерацію кількох порядків.

4.3.4. Оформлені у вигляді додатків списки формуються за алфавітним порядком прізвищ, запропонованих до їх складу осіб із зазначенням імен, по-батькові, посад за основним місцем роботи. Керівництво таких органів перераховується на початку списків із зазначенням та у порядку важливості відведених їм функцій.

Якщо до складу зазначених органів запропоновані особи, які не є посадовими особами місцевого самоврядування, то обов'язкове зазначення їх згоди брати участь в роботі.

Списки представлених до нагородження осіб формуються за алфавітом їх прізвищ в межах всього списку, пунктів, розташованих в алфавітному порядку. Прізвища у списках не нумеруються.

4.3.5. Проекти розпоряджень друкуються на папері для письма формату А4, а додатки на них - на папері для письма форматів А4, АЗ через півтора між строкового інтервалу.

4.3.6. Проекти розпорядчих документів погоджуються шляхом візування працівниками, з ініціативи яких вони вносяться або компетенції яких стосуються.

Посадові особи, з якими погоджуються проекти розпорядчих документів, підписуються і зазначають дату візування. Зауваження, доповнення або зміни до проектів розпорядчих документів зазначаються в оригіналах або додаються до них окремо. Проекти розпорядчих документів, до яких були внесені зауваження або поправки і з якими не погоджуються розробники цих проектів, подаються секретарю міської ради для вирішення спірних питань і визначення остаточної редакції проектів таких документів.

4.3.7. Проекти розпоряджень передаються на підпис Тульчинському міському голові. Під час тривалої відсутності міського голови розпорядження підписуються заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

4.3.8. Додатки до розпоряджень Тульчинського міського голови та рішень виконавчого комітету підписує секретар міської ради.

4.3.9. Підписані розпорядження реєструються у приймальній секретарем керівника шляхом присвоєння їм дат видання та порядкових реєстраційних номерів.

4.3.10. Секретар керівника розмножує документи протягом 2-3 днів після їх підписання, а в разі необхідності - в день підписання, надсилає їх поекістю або витяги з них виконавцям.

4.3.11. Оригінали розпоряджень Тульчинського міського голови засвідчуються гербовою печаткою ради, копії розпорядчих документів засвідчуються печаткою виконавчого комітету міської ради.

4.3.12. Оригінали розпоряджень Тульчинського міського голови підшиваються у справи в хронологічному порядку і зберігаються у секретаря керівника.

4.3.13. Основною формою роботи виконавчого комітету Тульчинської міської ради є його засідання.

Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою, а разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції ­заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

4.3.14. Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення роботи виконавчого комітету ради здійснює секретар міської ради, який займає посаду секретаря виконкому у порядку, визначеному чинним законодавством.

4.3.15. Виконавчий комітет міської ради в межах своїх повноважень приймає рішення, які приймаються на його засіданнях більшістю голосів від загального складу і підписуються Тульчинським міським головою.

4.3.16. У планах роботи виконавчого комітету передбачається перелік питань, які вносяться на розгляд їх засідань, доповідачів і відповідальних за підготовку.

Питання на розгляд виконавчого комітету вносять органи, організації, посадові особи, які обумовлені в Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламенті міської ради і виконавчого комітету.

4.3.17. Документами з питань, що вносяться на засідання виконавчого комітету є:
- проекти рішень з питань, що планується розглянути;
- при необхідності;
- обґрунтовані доповідні записки, довідки про стан справ з обговорюваної проблеми;
- висновки і пропозиції постійних комісій з відповідних галузей і питань, які попередньо розглядаються в цих комісіях.

4.3.18. Відповідальність за своєчасну і якісну підготовку документів на засідання несуть органи і особи, яким це доручено.

4.3.19. Секретар ради і виконавчого комітету контролює своєчасність подання документів і правильність їх оформлення, доповідає міському голові про рівень готовності питання до розгляду на предмет вирішення останнього: включати це питання у порядок денний засідання чи відхиляти.

4.3.20. Засідання виконавчого комітету документально оформляється відповідним протоколом.

Протоколи і документи, що прийняті на засіданнях виконавчого комітету, в оригіналах і копіях знаходяться у секретаря ради і виконкому.

 

4.4. Порядок підготовки вихідних та внутрішніх документів

4.4.1. Вихідні та внутрішні документи готуються відповідальними працівниками апарату виконавчого комітету ради або на виконання документів, що надійшли (документи-відповіді).

4.4.2. Обов'язковим реквізитом вихідних документів є найменування адресатів, для надсилання яким вони призначені. При надсиланні документа багатьом однорідним установам, адресат може зазначатися узагальнено.

При надсиланні документа більш ніж чотирьом адресатам, складається список на окремому аркуші, а на кожному примірнику при надсиланні зазначається лише один адресат.

4.4.3. Друкування документів здійснюється друкарським бюро. Окремі документи друкуються секретарем керівника.

Документи в друкарському бюро друкуються в порядку черговості їх надходження.

Документи для Тульчинського міського голови друкуються терміново. Позачергово друкуються документи з візами заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретаря ради і виконкому, матеріали прес-служби.

4.4.4. Друкаркам бюро та секретарю приймальної забороняється знайомити інших осіб зі змістом поданих до друкування та надрукованих документів.

Відповідальність за якість надрукованого документа несе друкарка.

4.4.5. Документи, адресовані Президенту України, Прем'єр - Міністру України, керівникам інших центральних органів виконавчої влади, обласних та районних державних адміністрацій, обласної та районної рад підписуються виключно Тульчинським міським головою, а під час його тривалої відсутності - заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

4.4.6. Всі вхідні документи подаються на підпис при наявності віз на другому примірнику документа.

4.4.7. На підпис Тульчинському міському голові вихідні документи подаються секретарем керівника щоденно о 16 годині. Термінові документи передаються на підпис міському голові негайно.

Документи, що надійшли до канцелярії до 16 год. і які не потрібно розмножувати, надсилаються адресатам цього ж дня, як виключення, на слідуючий день.

4.4.8. Вихідні документи, призначені для надсилання багатьом адресатам, після їх реєстрації розмножуються секретарем керівника у кількості примірників, визначеній виконавцем для розсилання згідно зі списком.

4.4.9. Документи нетермінового характеру відправляються 2-3 рази на тиждень, а термінові - в день їх підписання і подання на реєстрацію.

4.4.10. Документи, адресовані центральним, обласним, районним органам влади надсилаються у день їх подання до загального відділу. Документи центральних органів виконавчої влади, обласних та районних державних адміністрацій, обласної та районної рад, розпорядження Тульчинського міського голови, скарги громадян, розгляд яких необхідно здійснити на місцях, інші важливі документи, надсилаються адресатам, рекомендованими відправленнями або звичайними поштовими відправленнями.

4.4.11. Вихідні документи (подання, пропозиції, прохання), надіслані для вирішення в центральні, обласні, районні органи влади, а також надіслані установам і організаціям, службові листи, що містять завдання або вимагають відповіді, та інші документи, що передбачають необхідність реагування на них, беруться на контроль секретарем приймальної в день їх реєстрації і надсилання адресатам.

4.4.12. Відповіді на вихідні документи реєструються у встановленому порядку. Відповідь разом із копією документа передається на розгляд керівнику виконавчого комітету ради. Якщо керівником даються доручення щодо його виконання, то вони контролюються у встановленому цим регламентом порядку. Якщо такі доручення по виконанню відповіді не давались, то відповідь разом із копією вихідного документа надсилається до відповідної справи номенклатури, про що робляться відповідні помітки в журналі.

 

4.5. Порядок ведення діловодства у виконавчому комітеті міської ради

4.5.1. Ведення діловодства у виконавчому комітеті ради визначається Примірною Інструкцією з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади затвердженою постановою КМУ №1153 від 17.10.1997 року, цим Регламентом і здійснюється спеціально визначеними особами.

4.5.2. Реєстрація документів здійснюється журнальною системою. Порядкова індексація документів здійснюється в межах календарного року.

4.5.3.  Вся вихідна кореспонденція після її реєстрації подається на розгляд керівника і згідно з резолюціями передається виконавцям.

Документи, що містять завдання або доручення, беруться на контроль і виконуються в порядку і в строки, визначені цим Регламентом.

 

перейти до змісту


 

5. Організація контролю за виконанням прийнятих документів та доручень міського голови

 

5.1. Організація і порядок контролю за виконанням документів

5.1.1.  Відповідальність за організацію і стан контролю за виконанням документів несуть, згідно з розподілом обов'язків Тульчинський міський голова, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретар ради і виконкому. Координацію роботи з контролю за виконанням документів здійснює секретар виконавчого комітету.

5.1.2. Обов'язковому контролю підлягають Закони України, укази, розпорядження і доручення Президента України, постанови, розпорядження і доручення Кабміну України, інші акти центральних органів виконавчої влади, розпорядження і доручення голів обласних, районних державних адміністрації, районної та обласної ра й,, їх заступників, а також інші вхідні і вихідні документи, а також розпорядження Тульчинського міського голови та рішення виконавчого комітету, в яких вказані строки виконання.

5.1.3. Відповідальність за виконання документів в контрольні строки несуть особи, визначені в резолюціях керівника, а також безпосередні виконавці.

5.1.4. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради спільно з відповідальними працівниками виконавчого комітету здійснюють безпосередній контроль за вчасним виконанням документів установами та організаціями.

 

5.2. Строки виконання документів

5.2.1. Вхідні, вихідні, розпорядчі документи, рішення виконавчого комітету виконуються у встановленні строки. Відлік встановлених документами строків виконання, не зазначених конкретними датами (типу у "10-денний строк", "в місячний термін", "протягом року") ведеться від дати прийняття документа.

5.2.2. Якщо в документах або в резолюціях з їх виконання містяться конкретні завдання, але строки їх виконання не встановленні в документах, резолюціях керівництва виконкому терміни їх виконання їх такі:

а - ЗО календарних днів з дня надходження документів, виконання яких пов'язане з необхідністю проведення за обсягом аналітичної підготовчої роботи, вивчення стану справ на місцях, інших організаційно-технічних заходів;

б - 15 календарних днів з дня надходження документів, виконання яких не пов'язане з обставинами, зазначеними в підпункті - а.

Термінові документи виконуються у строки до 5днів, якщо інше не визначене документами або резолюціями з їх виконання.

Цей же термін поширюється на документи, строки виконання яких закінчились в день їх надходження.

5.2.3. Документи, що не містять конкретних завдань, доручень керівництва опрацьовуються протягом ЗО календарних днів з дня їх надходження.

5.2.4. Строк виконання документа відраховується з часу надходження.

Днем фактичного виконання службового документа вважається: день   прийняття документа від відповідального виконавця.

5.2.5. Продовження строку виконання документа повинно бути оформлено відразу при отриманні документа виконавцем або не пізніше за2-3дні до закінчення контрольного строку виконання, якщо в процесі виконання з'ясувалось про неможливість виконання його у встановлені строки.

5.2.6. В разі покладання контролю за виконанням документа на декількох виконавців координація роботи здійснюється особою, зазначеною першою.

 

5.3. Організація контролю за виконанням вхідних документів

5.3.1. З метою своєчасного та якісного виконання документів контролю підлягають зареєстровані документи, в яких встановлено завдання.

Обов'язково контролюється виконання: Законів України, Постанов Верховної Ради України, указів, розпоряджень та доручень Президента України, запитів та звернень народних депутатів України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.

5.3.2. Відповідальність за виконання документів несуть особи, зазначені в розпорядчомудокументі або в резолюції керівника та безпосередні вик шавці. У разі, коли документ виконується кількома працівниками, відповідальним за організацію виконання є працівник, який в резолюції зазначений першим.

5.3.3. Безпосередній контроль за виконанням документів здійснює секретар ради і виконкому.

5.3.4. Документи можуть бути із зазначенням строку виконання або без нього.

Строки виконання ряду документів встановлені актами законодавства, це:

- депутатський запит - не пізніш як у 15 денний строк з дня його одержання або інший строк, установлений Верховною Радою України;

- звернення народного депутата України та депутата місцевої ради протягом не більше як за 10 днів з дня одержання;

- листи - доручення і листи-запити установ вищого рівня до зазначеного в них терміну або протягом 30 днів;

- звіт бухгалтерський і баланс річний: розгляд, затвердження і повідомлення рішень за ними у 15 - денний строк з дня одержання;

- телеграми, в яких порушуються питання, що потребують термінового вирішення до 2-х днів, листи - протягом 10 днів;

5.3.5.  Документи без зазначення строку виконання повинні бути виконані не пізніше як за 30 календарних днів, а документи з позначкою "терміново" - протягом 7 робочих днів від дати підписання документа.

5.3.6. Строк виконання документа може бути змінений лише за вказівкою посадової особи, яка його встановила, а в разі її відсутності-того, хто її заміняє.

У разі потреби строк може бути продовжено за обґрунтованим проханням виконавця, яке подається не пізніше як за 3 робочих дні до закінчення встановленого строку, а щодо документа без зазначеного строку - до закінчення 30-денного строку від дати його одержання.

5.3.7. Контроль за виконанням документів включає такі види робіт:

- постановку документів, доручень на контроль;

- перевірку своєчасного доведення документів до виконавців;

- попередні перевірки і регулювання ходу виконання, облік і узагальнення результатів контролю за виконанням документів (доручень);

- інформування керівника про хід та підсумки виконання документів (доручень);

- повідомлення про хід та підсумки виконання документів на нарадах, сесіях, засіданнях виконавчого комітету;

- зняття документів з контролю;

5.3.8. Документ вважається виконаним лише тоді, коли поставлені в ньому питання вирішено і кореспонденту дано відповідь по суті.

5.3.9. Після виконання документ знімається з контролю. Це може зробити особа, яка поставила його на контроль. При цьому на документі робиться помітка про зняття з контролю.

 

перейти до змісту


 

6. Порядок розгляду звернень і організації прийому громадян

 

6.1. Письмові звернення громадян опрацьовує інспектор по скаргах громадян і передає їх на розгляд Тульчинського міського голови. Міський голова дає доручення відповідним посадовим особам, службам з вивчення, перевірки і вирішення порушених у зверненням питань протягом однієї доби з дня надходження листа або, як виняток, у 3-денний строк. Організовує і контролює проходження і вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян інспектор по скаргах громадян.

 

6.2. Особистий прийом громадян ведуть Тульчинський міський голова, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретар ради і виконкому та відповідальні працівники міськвиконкому, згідно з графіком та порядком особистого прийому громадян, який затверджується міським головою.

 

6.3. Пропозиції, заяви і скарги громадян вирішуються відповідно Закону України "Про звернення громадян" у місячний строк з дня їх реєстрації. В окремих випадках цей термін може скорочуватись або продовжуватись. У випадках, коли строки розгляду звернень продовжуються, у проміжних відповідях вказуються причини, а також кінцеві строки їх виконання.

 

6.4. Діловодство за зверненнями громадян, ведеться окремо від інших видів діловодства відповідно вимог нормативно-правових актів інспектором по скаргах громадян.

 

6.5. Інспектор по скаргах громадян щоквартально аналізує кількість і характер письмових та усних звернень, їх розгляд та інформує про це керівництво виконавчого комітету та районну державну адміністрацію.

 

перейти до змісту


 

7. Організація роботи з кадрами

 

7.1. Загальні засади

7.1.1. Основними завданнями роботи з кадрами є проведення єдиної державної політики з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування» організація роботи щодо укомплектування висококваліфікованими кадрами, підготовка, перепідготовка та підвищення їх кваліфікації, проведення атестації, заохочення і контроль за виконанням посадових обов'язків.

7.1.2. У роботі з кадрами виконком міської ради керується Законом України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування" "Про місцеве самоврядування", Кодексом законів про працю України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, Положенням про роботу з кадрами в центральних і місцевих органах державної виконавчої — влади, розпорядженнями Тульчинського міського голови, цим Регламентом та іншими нормативними актами України.

7.1.3. Організація і забезпечення реалізації державної служби, служби в органах місцевого самоврядування покладаються на Тульчинського міського голову.

7.1.4. Тульчинським міським головою затверджується номенклатура посад та посадові інструкції, до яких входять працівники апарату виконавчого комітету.

До номенклатури посад виконавчого комітету ради, як облікові включаються посади заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретаря міської ради, інші відповідальні працівники апарату.

 

7.2. Порядок призначення і увільнення з посад

7.2.1. Тульчинський міський голова своїм розпорядженням шляхом затвердження радою призначає на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, який входить до складу виконавчого комітету ради, що здійснює свої повноваження до формування нового складу виконавчого комітету.

Інші працівники апарату міської ради призначаються та увільняються міським головою одноособово.

7.2. 2. Тульчинський міський голова:

- формує виконавчий комітет Тульчинської міської ради;

- вносить на затвердження ради пропозицію щодо кандидатури на призначення на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

- погоджує призначення на посади і на увільнення з них керівників підприємств міста, які відносяться до комунальної власності, якщо інше не передбачено законодавством;

7.2.3. Прийняття на службу в органах місцевого самоврядування здійснюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, передбаченою законодавством, а на посади, не віднесені до категорії посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до законодавства України про працю.

 

перейти до змісту


 

8. Режим роботи виконавчого комітету Тульчинської міської ради

 

8.1. Виконавчий комітет Тульчинської міської ради працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години з перервою на обід з 13 до 14 години. Вихідні - субота, неділя. Час початку роботи може змінюватися розпорядженням міського голови.

 

8.2. Облік робочого часу працівників здійснюється інспектором по скаргах громадян за табелями встановленої форми, які підписуються Тульчинським міським головою та у встановлені строки подаються у відділ бухгалтерського обліку і звітності для нарахування зарплати.

 

8.3. Переміщення майна з приміщення виконкому здійснюється з дозволу завідуючої відділу бухгалтерського обліку і звітності.

Майно, що знаходиться в робочих кімнатах, закріплюється працівниками, які в них працюють.

Працівники несуть відповідальність за збереження і правильність користування закріпленим майном, при звільненні з роботи здають його завідуючій відділу бухгалтерського обліку і звітності, про що робиться відповідні відмітки в обхідному листі.

 

перейти до змісту


 

9. Матеріально-технічне забезпечення діяльності виконкому міської ради

 

9.2. Матеріально-технічне забезпечення діяльності виконкому Тульчинської міської ради здійснюється загальним відділом виконкому.

9.2.1. Відділ здійснює заходи щодо утримання в належному стані приміщення виконкому міської ради, проведення поточного та капітального ремонтів, придбання та ремонту меблів, обладнання, оргтехніки.

9.2.2. Забезпечує працівників виконавчого комітету канцелярським приладдям, папером, телефонним зв'язком.

 

перейти до змісту


Пошук по сайту
 
Прогноз погоди в Тульчині
Група
Канал
Європейська ініціатива
Асоціація міст України
Веб-ресурси Тульчина
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 1679
візитів сьогодні: 15
візитів всього: 187867